شرم نامه ی شاملو

افشاگری درباره احمد شاملو شاعرک کمونیست و ضد ملی

مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
12 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
آبان 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
1 پست